06. මට චිත්‍රපටියක් කරන්න ඕන!’මෙන්න පියවර 10ක්’ (How to make a Film – Sinhala / Part – 02)

ඉතිං අපි කලින් ලිපියේ කතා කළා චිත්‍රපටියක් කරන්න තියෙන ආසාව මුදුන් පමුණුවා ගන්න අපි වැඩ කරන්න ඕන කොහොමද කියලා. පියවර කීපයක් ගැන ඒකෙදී සාකච්ඡා කළා.…

05. මට චිත්‍රපටියක් කරන්න ඕන!’මෙන්න පියවර 10ක්’ (How to make a Film – Sinhala / Part – 01)

“මට ඕන මගේ ජීවිත කතාව චිත්‍රපටියකට ගේන්න. ඒත් මම දන්නේ නෑ ඒක කොහමද කරන්නේ කියලා.” “මට චිත්‍රපටියක් කරන්න ආසයි. ඒත් මට හොඳ කතාවක් නෑ” “මේ…

03. චිත්‍රපට නිෂ්පාදන ක්‍රියාවලිය (Stages of Film Production)

චිත්‍රපටයක් නිෂ්පාදනය කිරීමේ ක්‍රියාවලිය කලින් ලිපියේ ඉතාම කෙටියෙන් පැහැදිලි කළා. එහිදී අපි නිෂ්පාදන ක්‍රියාවලිය කොටස් තුනකට බෙදා වෙන්කරලා බැලුවා. ඒ වගේම මේ ක්‍රියාවලිය කොටස් පහකටත්,…

02. පිළිවෙල මෙහෙමයි! (Film Making Steps)

“ඉතින් දැන් කොහෙන්ද, කොහොමද පටන් ගන්නේ?” ඔව්, චිත්‍රපටියක් හදනවා කියන්නේ දීර්ඝ ක්‍රියාවලියක්. කෙටි චිත්‍රපටයක් වුණත් දිග චිත්‍රපටයක් වුණත්, යම්කිසි විදිමත් පිළිවෙලකට වැඩ කළොත් තමයි හොඳ…