සජීවීකරණය පිළිබඳ හැඳින්වීමක්

An Introduction to Animation සජීවීකරණ ඉතිහාසය ගැන සොයා බැලීමේ දී ප්‍රාථමික මානවයා චලනය පිළිබඳ නිරීක්ෂණය කිරීමේ දී ඇති වූ කුතුහලයේ ප්‍රථිඵලයක් ලෙස සජීවීකරණ ශිල්පය (Animation)…

සිනමා සංස්කරණය රූපමය භාෂාවේ ව්‍යාකරණාත්මක සැකැස්මයි | Film and Editing

චිත්‍රපට මාධ්‍ය බිහි වන්නේ චලනය රූපගත කිරීම් හා සමතල ස්ථානයකට එම රූප  ප්‍රක්ෂේපනය කිරීම පිළිබඳ සිද්ධාන්ත සොයා ගැනීමත් සමඟය.