ලංකාවේ 3D නිර්මාණකරණයේ වැඩ්ඩෝ! (3D Artists in Sri Lanka)

කවරය – ප්‍රබාත් විජයන්තගේ 3D නිර්මාණයකි.   මේ ලිපිය ලියන්න හේතු වෙන්නේ, මේ ටිකේ ෆේස් බුක් එක තුළ දැක්ක කදිම 3D නිර්මාණ කීපයක් ඇස ගැටීමෙන්…